Kapalı DVR Kamera Kayıt

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni Akgünler Otomotiv Petrol Taşımacılık İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu olan Akgünler Otomotiv (www.masseyfergusonankara.com  / info@masseyfergusonankara.com / 0(370) 424 44 55 / Yeşil Mah. Atatürk Bulv. No:36 Merkez, KARABÜK) tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenen kişisel veriler, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin, şirketin, şirket personelinin ve ziyaretçilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve Şirkete ait lokasyonların fiziksel mekan güvenliğini temin etmek amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olarak aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Topluluk Şirketleri

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, Şirket lokasyonlarında yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla elde edilmekte ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek kaydıyla, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.masseyfergusonankara.com internet sitesinden veya şirket merkezinden edineceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya Noter kanalıyla Yeşil Mah. Atatürk Bulv. No:36 Merkez, KARABÜK adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.